معرفی

پیدایش فناوری های جدید و سرعت توسعه و انتشار آنها در جهان امروز همواره موضوعی غیرقابل انکار برای سیاستگذاران حوزه های مختلف اجتماعی و دولتمردان جوامع پیشرفته و درحال پیشرفت بوده است. مطالعه و برنامه ریزی در بکارگیری فناوری های نوین از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات همواره با نگرشی مبتنی بر همگامی با دنیا مطرح بوده است.

در محیط‌های دانشگاهی، فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) یکی از موثرترین عناصری است که در ساختارهای متفاوت و بصورت بسیار گسترده بکارگرفته می‌شود. این موضوع ریشه در ارتقای نیازهای کاربری، فرهنگسازی های ملی-بین المللی و پیشرفت در بکارگیری از فاوا دارد. استفاده از فاوا در راهبری و مدیریت سیستم های آموزشی و پژوهشی افق جدیدی در افزایش بهره وری آموزش و پژوهش را ترسیم نموده است که موجی از درخواست ها و کاربردهای نوین از جمله آموزش الکترونیک، پژوهش های داده محور و کتابخانه‌های دیجیتال را در این حوزه مطرح می سازد.