چشم انداز

توانمند سازی پردیس خواهران با توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارائه بهترین و کارامدترین خدمات در جهت تسهیل دستیابی به چشم انداز پردیس