خدمات الکترونیکی استاد

*سامانه پژوهشی

* سامانه آموزشی

* سامانه اتوماسیون اداری

* پست الکترونیکی

* بانکهای اطلاعاتی