پشتیبانی سخت افزاری

* تعمیر و نگهداشت سیستم ها

* نظارت بر نصب قطعات

* بروزرسانی و ارتقاء سیستم ها

* ایجاد و مدیریت انبار سخت افزارها

* پیش بینی خرابی قطعات و سفارش برای خرید