پشتیبانی نرم افزاری

* نگهداشت و بروزرسانی نرم افزارها

* نظارت بر نصب نرم افزارها

* خرید نرم افزار

* ایجاد بانک نرم افزارها