تماس با ما

آدرس وب سایت اداره انفورماتیک:

 Http://isuw.ac.ir/anformatic/fa

شماره تماس : 5 - 22094901